Budget 2015Section: Begroting
Vanavond gemeenteraad : volledig in teken van budget 2015

Het is een beetje 'traditie' dat ik me richt tot de gemeenteraadsleden met budget en met de rekening. 

Het zal dus over geld gaan, veel geld....Hierbij de uiteenzetting die ik vanavond zal brengen :

"
TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2015
 
Geachte heer Voorzitter,
Geachte heer Burgemeester, dames en heren schepenen,
Geachte leden van de Gemeenteraad,
Geachte Aanwezigen,
 
December : traditioneel presentatie van ‘de begroting’ of ‘het budget’  van het jaar dat enkele weken nadien aanvangt.
Een traditie waar ik fier op ben. Sinds U burgemeester werd, en dat is inmiddels bijna 15 jaar geleden, is de begroting steeds uiterlijk op de gemeenteraad van december gepresenteerd geweest. Dat is een groot stuk van wat ik graag noem ‘begrotingsdiscipline’ : begrotingen op tijd, geen wijzigingen voor er rekeningen zijn, zo min mogelijk wijzigingen en zo realistisch mogelijk begroten.
Grote dank gaat uit naar de financiële dienst. Nu de nieuwe vorm van budgetteren (BBC) in de vingers zit en alles netjes op tijd klaar was eind oktober, kwam de FOD Financiën met “één A4-tje” heel wat roet in het eten strooien : men had zich zomaar even 8 % vergist bij de raming inkomsten personenbelasting : goed voor bijna 400.000 €. Dat is een som die je niet zomaar even verwerkt. Dat het erger kon leren we van enkele buurgemeenten, doch het gaat hier over het budget van de gemeente Merchtem.
Ik wens ook de leden van de commissie financiën te bedanken die vorige week zeer goed hun huiswerk hadden gemaakt en er blijk van geven de nieuwe vorm (BBC) volledig te beheersen. In die commissie werden de uitgaven, inkomsten, investeringen grondig en in detail besproken zodat ik mij nu veroorloof enkele krachtlijnen in vedette te zetten.
Een eerste punt waar ik Uw aandacht wil op vestigen is dat de verkeerde inschatting van de FOD Financiën reeds verwerkt is in het budget. We hebben 380.000 € afgetrokken van wat oorspronkelijk in de meerjarenplanning was voorzien aan inkomsten voor 2015. Uiteraard heeft dit dadelijk effect op het resultaat op kasbasis dat slechts 15.779.69 € geraamd wordt. Alhoewel het niet goed is begroting met rekening te gaan vermengen hoop ik op een positiever resultaat van de rekening 2014 zodat het reële resultaat op kasbasis hoger zal zijn dan deze 15.779.39 €. Hierdoor komt in de meerjarenplanning het resultaat op kasbasis  in 2015 op haar laagste niveau. In 2019 zou dit evenwel oplopen tot 3.870.905.63 €.
 
Naast het resultaat op kasbasis wordt er in de BBC ook veel aandacht besteed aan de autofinancieringsmarge. In mensentaal geeft dit cijfer de veerkracht weer van het bestuur om nog te kunnen lenen. Elk jong koppel dat dezer dagen de banken afschuimt op zoek naar een hypotheek zal mij dadelijk begrijpen. Voor de vraag valt hoeveel je wil lenen moet een andere vraag gesteld worden : kan je lenen ?
Een positief cijfer in de tabel autofinancieringsmarge geeft aan dat je nog kan lenen, de grote van het getal geeft aan hoeveel je nog kan lenen.
In 2015 is dit cijfer 321.701.53 €. Tot het einde van de legislatuur blijft dit cijfer overigens positief.
Ik laat U ook graag opmerken dat er geen nieuwe leningen worden opgenomen in het tweede deel van deze legislatuur. De totale schuld van de gemeente bedraagt op 31/12/2014 24.931.225.04 € en zal op het einde van de legislatuur nog 16.081.314.06 € bedragen. Of meer tot de verbeelding sprekend : ze zal gaan van 1.558 € per inwoner naar 1005 €, wat meteen illustreert dat onze belangrijkste doelstelling die geformuleerd werd in de BBC : “een financieel gezonde gemeente” gehaald zal worden.
Een ander belangrijk punt dat ik onder Uw aandacht wil brengen zijn de investeringen.
U zal in Uw documenten een overzicht vinden van de investeringen die in 2015 gepland zijn. Naast wegenis wordt dé investering van de komende jaren in deze legislatuur uiteraard de bouw van een nieuwe Gemeentelijke Technische school. Iets waar we als meerderheid in tijden van crisis en besparingen bijzonder fier op zijn. Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst. Voor deze meerderheid alvast geen slogan maar een becijferd project dat mee ter goedkeuring voorligt.
 
Tot slot, dames en heren, was de opmaak van het budget 2015 voor mij niet enkel vooruit kijken. Het besef dat 2015 precies drie jaar voor 2018 komt, maakt dat dit het budget is van ‘midden legislatuur’.
Even achterom kijken leert ons dat bij de goedkeuring van dit budget al heel wat zaken gerealiseerd zijn en ‘verrekend’.
De bouw van basisschool  ‘Ten Bos’ : de financiële weerslag van dit project is omzeggens 100 % in de eerste drie jaar van deze legislatuur verwerkt. Evenzo het ‘August De Boeck’-gebouw. De aankoop gronden voor de verkaveling François Beuckelaer, Het nieuwe recyclagepark : 90 % van de kostprijs is reeds gedragen, De nieuwe zaal te Brussegem : er resten ons slechts nog enkele facturen voor de aankleding van de zaal. Dagopvang en uitbreiding rustoord OCMW : gerealiseerd. Spaarbekkens : functioneren. Er is dus al een flinke ‘realisatiegraad’ om het dan toch maar in termen van BBC uit te drukken.
Als we nu netjes afwerken wat we voorzien hebben. Als de FOD-financiën iets nauwkeuriger begroot en als ‘de hogere overheden’ in het algemeen ook min of meer woord houden en stoppen met lasten en besparingen naar de gemeente door te schuiven zullen we veilig en wel landen.
 
Ik dank U,
Uw schepen van Financiën en Begroting."